OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z przekazywanymi danymi osobowymi na rzecz Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej,  informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: ksnaw@ksnaw.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Andrzej Rybus-Tołłoczko.Można się z nim skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz innych ustaw.
 4. Przetwarzanie odbywa się w związku z korzystaniem z zadań statutowych Administratora.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: ośrodków pomocy społecznej, sądom, policji, oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z zadań Administratora.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.