Środowiskowy Dom Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej rozpoczął swą działalność w grudniu 2005 r. Jest placówką dziennego pobytu, typu B, przeznaczoną dla 33 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzoną na zlecenie Powiatu Grodziskiego, w całości finansowaną ze środków Wojewody Mazowieckiego. Pobyt w placówce jest odpłatny zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

Podstawowym zadaniem Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników, niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.

Celem Domu jest wszechstronne usprawnianie psychoruchowe, rozwijanie zainteresowań otoczeniem, podnoszenie poziomu aktywności fizycznej, psychicznej i twórczej, podnoszenie kompetencji w zakresie umiejętności społecznych, interpersonalnych i zaradności życiowej. Zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany jest do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników.

Zajęcia w placówce organizowane są w grupach i indywidualnie, rodzaj i zakres zajęć dla każdego uczestnika ustala się w indywidualnym planie postępowania wspierająco – aktywizującego. Proponowany przez Dom program działalności ma pomagać uczestnikom w rozwijaniu jak największego stopnia autonomii oraz wspierać środowisko rodzinne.  

Dom pozbawiony jest barier architektonicznych, wyposażony jest w udogodnienia ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Posiada sprzęt niezbędny do prowadzenia terapii zajęciowej oraz treningów zaradności życiowej i samoobsługi.

Profesjonalna i wykwalifikowana kadra proponuje ciekawe zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczestników Domu. Zapewniamy miłą i serdeczną atmosferę.